Αναγκαιότητα γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις στη Φλώρινα Έγγραφο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προς τον Δήμο Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για παροχή ισότιμης και δωρεάν δημόσιας παιδείας στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική υποστήριξη τους με τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στις δεξιότητές τους.

Ειδικότερα, στην εκπαιδευτική μας περιφέρεια οι γονείς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επισημαίνουν τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά τους στην εκπαιδευτική τους πορεία. Τα υπάρχοντα τμήματα ένταξης σε δύο γυμνάσια (Φλώρινας και Αμυνταίου) δεν μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών με σοβαρότερες μαθησιακές δυσχέρειες, που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική Γυμνασιακή Εκπαίδευση. Παράλληλα, οι προαναφερόμενοι μαθητές δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., αφού εκεί φοιτούν μαθητές με διαφορετικού τύπου και λειτουργικότητας ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, στην περιοχή μας δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, ώστε οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από τη Γυμνασιακή βαθμίδα, να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους σε Λυκειακό επίπεδο.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, το «έλλειμμα» που παρατηρείται στο νομό μας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να καλυφθεί πλήρως με τη δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις. Σε αυτό το σχολείο θα φοιτούν μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο τμήμα ένταξης, ενώ το λειτουργικό μαθησιακό τους δυναμικό αποκλείει τη φοίτησή τους στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Επιπλέον, τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από την υποχρεωτική εκπαίδευση, θα αποκτήσουν επιτέλους πρόσβαση στις Λυκειακές Σπουδές προσαρμοσμένη στις δυνατότητές τους. Η επαγγελματική εκπαίδευση που θα παρέχει το προς ίδρυση σχολείο έχει προστιθέμενη αξία καθώς αποδίδονται στους αποφοίτους του επαγγελματικά δικαιώματα (επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 αντίστοιχο με αυτό του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου). Περαιτέρω, βάσει του νόμου 4415/ΦΕΚ 159/06-09-2016 οι απόφοιτοι του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις μπορούν απρόσκοπτα να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης (όπως τα ΔΙΕΚ ενηλίκων) και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής υποστήριξης των εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία του νομού Φλώρινας διαπιστώνεται από: α) την αρμόδια Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κα Πηλείδου Κωνσταντίνα, η οποία υποστηρίζει γραπτώς την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις (με το υπ’αριθ. 141/09-11-2016 έγγραφό της), β) το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία ΠΕ Φλώρινας, που επισημαίνει την αναγκαιότητα ίδρυσης του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις, τονίζοντας την περίπτωση μαθητή ΑμεΑ του νομού Φλώρινας που μετακινείται καθημερινά προς το Ειδικό Γυμνάσιο Κοζάνης (με το υπ’αριθ. 45/01-11-2016 έγγραφό του), γ) την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που θεωρεί την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις μείζονος σημασίας (με το υπ’αριθ. 1644/09-11-2016 έγγραφό της) και δ) το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φλώρινας που εισηγείται την ίδρυση αυτόνομου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις (με το υπ’αριθ. 347/17-11-2016 έγγραφό του).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 184954/ΓΔ4/02-11-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας χρειάζεται έγγραφη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, με το παρόν έγγραφο σας διαβιβάζουμε την πρότασή μας για την ίδρυση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις και παρακαλούμε για τη δική σας σχετική γνωμοδότηση και τις ενέργειές σας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares