Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικού στη ΔΔΕ Φλώρινας Μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 197952/E2/21-11-2016 (ΦΕΚ 1316/Γ/21-12-2016, ΑΔΑ:7ΦΒ44653ΠΣ-2ΧΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπ’ αριθμ. 197952/E2/21-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν, των άρθρων 16 και 17 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) και του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 611/2016 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, τροποποιείται η αριθμ. 98290/Δ2/29-8-2012 (ΦΕΚ 925 Γ΄) υπουργική απόφαση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό της εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ04.01, ΠΟΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ του Αναστασίου, και διορίζεται η ως άνω εκπαιδευτικός αναδρομικά από 23.8.2011, ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη Β/θμια Εκπ/ση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με βαθμό Γ΄ και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, στην περιοχή Β-Α΄ Φλώρινας.

Με την έκδοση της παρούσας η ενδιαφερόμενη συνεχίζει να υπηρετεί στην τρέχουσα οργανική θέση της.

Διαβάστε την ΥΑ στη διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares