Αναδρομική ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή Λόγω μη επαλήθευσης της γνησότητας του τίτλου σπουδών

Απόφαση 25590/E2/20-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΔ24653ΠΣ-2ΤΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε τις αριθμ. 112904/Γ6/13-9-2010, 118101/Γ6/13-10-2011, 113960/Γ6/25-09-2012 και 140617/Γ6/1-10-2013 Υ.Α. πρόσληψης εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους πίνακες κατάταξης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για τα σχολικά έτη 2010-11, 2011-12, 2012-13 και 2013-14, αντίστοιχα, κατά το μέρος που αφορούν στην πρόσληψη της …………………………………………………….., κλάδου ΠΕ 17.06.50 – Μηχανολόγων ΤΕΙ-Ναυπηγοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΕΑΕ στην περιοχή Β-Δ’ Αθήνας για τα οικεία σχολικά έτη, επειδή εν γνώσει της συνέπραξε ενεργώς στη διαδικασία της μη νόμιμης πρόσληψής της, με την κατάθεση πλαστού τίτλου σπουδών, δεδομένου ότι δεν επαληθεύεται αρμοδίως η γνησιότητα του οικείου τίτλου.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο