Αναδιάρθρωση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ277/257/165739/Ε2/04-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΕ14653ΠΣ-ΖΥΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Αντικαθιστούμε το τακτικό μέλος και Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, Τέγου Στεργιοπούλου Στέλλα, όπως ορίζεται στην αριθμ. Φ277/70/59749/Ε2/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Σαββάκη Κίμωνα, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 6896/11-09-2018 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με το αριθ. 91/3304/30-01-2017 έγγραφο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. Φ277/70/59749/Ε2/17-04-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

{……}

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο