Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 130039/Ε2/5-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΣ64653ΠΣ-6ΥΛ) του Υπουργείου Παιδείας

Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares