Αλλαγή στοιχείων σε τίτλους απόλυσης- Πτυχία των Τεχνικών- Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.) του Ν. 1566/1985 Λανθασμένοι τίτλοι λόγω μη έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ13α/133394/Δ4/7-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από έρευνα του ΥΠΠΕΘ διαπιστώθηκε ότι έχουν εκδοθεί πτυχία Τ.Ε.Σ. με λανθασμένη αναγραφή στο λογότυπο του τίτλου σπουδών: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ. 6, άρθρο 6, Ν.1566/1985» αντί του σωστού «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.9, άρθρο 9, Ν.1566/1985».

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση που υπάρχει λανθασμένη αναγραφή στο λογότυπο του τίτλου σπουδών ο κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Σ. του Ν. 1566/1985 δύναται να προσέλθει στο ΕΠΑΛ ή στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τηρούν τα αρχεία των πρώην Τεχνικών-Επαγγελματικών Σχολών του Ν. 1566/1985 και να προβεί σε διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων του τίτλου σπουδών του.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Το σχολείο ή η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τηρεί το αρχείο δεν χορηγεί νέο πτυχίο αλλά χορηγεί αποδεικτικό πτυχίου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Στο αποδεικτικό απόλυσης που θα εκδοθεί θα αναγράφεται με επισημειωματική πράξη το εξής: “Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του Ν.1566/1985 στο λογότυπο του πτυχίου αντί του εσφαλμένου «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.6, άρθρο 6, ν.1566/1985» αναγράφεται το ορθό: «Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. παρ.9, άρθρο 9, Ν.1566/1985»”. Παράλληλα θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου που θα εξηγεί την αλλαγή στο λογότυπο του τίτλου σπουδών του ενδιαφερομένου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τι αναφέρει το 3875/Γ2/22-06-2001 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
Αλλαγή στοιχείων σε απολυτήριους τίτλους
Σχετικά με την αλλαγή στοιχείων στους απολυτήριους τίτλους που έχουν εκδοθεί, πρόβλημα που συχνά απασχολεί τις σχολικές μονάδες, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σε κάθε περίπτωση, όπως αλλαγή κυρίου ονόματος λόγω βάπτισης, αλλαγή επιθέτου λόγω υιοθεσίας, αλλαγή αριθμού μητρώου αρρένων, διόρθωση ονομάτων λόγω λανθασμένης μετάφρασης για τους αλλοδαπούς, διόρθωση στοιχείων που λανθασμένα έχουν καταχωρισθεί κατά την πρώτη εγγραφή, άλλος απολυτήριος τίτλος δεν εκδίδεται.
Στα αποδεικτικά απόλυσης όμως, που θα εκδοθούν μετά τις τυχόν αλλαγές, θα αναγράφονται τα διορθωμένα στοιχεία με επισημειωματική πράξη, με την οποία θα φαίνεται ο τρόπος και ο λόγος της αλλαγής των στοιχείων αυτών.
Παράλληλα θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών και θα διορθώνονται τα στοιχεία και στο μητρώο επίσης με επισημειωματική πράξη.
Επισημαίνουμε ότι στο αποδεικτικό απόλυσης, στο πρακτικό και στο μητρώο των μαθητών είναι απαραίτητο να φαίνονται και τα παλαιότερα στοιχεία και η διόρθωσή τους.

Share and Enjoy !
Shares