Αλλαγές την ΥΑ για τις Αθλητικές Δραστηριότητες στα Σχολεία


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9712/Δ5/19-01-2018 (ΦΕΚ 80/Β/22-1-2018, ΑΔΑ: ΩΒΤ34653ΠΣ-ΜΘΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Κεφάλαιο 7.9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/Β/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
Η χώρα μας, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.), δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες που διοργανώνονται από την ως άνω Ομοσπονδία. Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται και τα αθλήματα για τον ορισμό των οποίων απαιτείται η προγενέστερη διοργάνωση Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων. Για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της ανάλυσης κόστους συμμετοχής στους εν λόγω αγώνες από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στο Κεφάλαιο 17.6 της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/Β/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται η παράγραφος:
«Σε περίπτωση αδυναμίας για αντικειμενικούς λόγους συγκρότησης της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. η αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το άρθρο 29 του Π.Δ. 114/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οργανώνει και προκηρύσσει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων και κάθε άλλη σχολική αθλητική δραστηριότητα.
Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/Β/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται:
α) άμισθη Πενταμελής Επιτροπή εντός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. με έργο την κλήρωση της Β΄ και Γ΄ φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη από τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Χρέη Γραμματέα στην ανωτέρω Επιτροπή εκτελεί υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
β) κάθε άλλη άμισθη Επιτροπή, όπου απαιτείται, για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων.

Το Κεφάλαιο 19 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/Β/2016 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
Η παρούσα δύναται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έπειτα από εισήγηση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας συγκρότησής της έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διαβάστε τη τροποποιητική ΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ σε ΦΕΚ

Η ΥΑ 190677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ 3754/Β/2016 Υ.Α. διορθώθηκε στο ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016

Share and Enjoy !
Shares