Αλλαγές στο καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών και των μελών ΕΒΠ που υπηρετούν σε σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Είναι δυνατόν να εξυπηρετούν και μαθητές που φοιτούν σε συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 123276/Δ3/30-09-2021 (ΦΕΚ 4706/Β/12-10-2021, ΑΔΑ: Ψ0ΩΞ46ΜΤΛΗ-50Τ) του Υπουργείου Παιδείας

Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου. Ο Σχολικός Νοσηλευτής τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και υποστηρίζει το σύνολο των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν.
Η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμενων σχολείων με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής παρέχει πρώτες βοήθειες σε όλους τους μαθητές  της  σχολικής  μονάδας,  λαμβάνοντας  υπόψη  και το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014 κοινή υπουργική απόφαση (B΄ 296).

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01 υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση.

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και υποστηρίζει μαθητή ή και μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί η ως άνω απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν.
Η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμενων σχολείων με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες του μαθητή ή των μαθητών της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares