Αλλαγές στις ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (αυξήσεις κρατήσεων για τους παλιούς ασφαλισμένους)


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5)  του Υπουργείου Εργασίας

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου  5  του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α/7-1-2014), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών  εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 5 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη  και  οι ασφαλιστέες  αποδοχές  των  μέχρι  31-12-1992  (παλαιών)  ασφαλισμένων μισθωτών  του    Ενιαίου  Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης  (ΕΤΕΑ)  με  τις ήδη  ισχύουσες για τους από 1-1-1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς. (Στο ΕΤΕΑ έχει υπαχθεί και το Επικουρικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΕΑΔΥ).

Με το  πρώτο  εδάφιο  της παρ. 1  προβλέπεται ότι,  από  1.12.2013  οι  ασφαλιστικές εισφορές  του  ΕΤΕΑ  για  όλους τους  μισθωτούς  ασφαλισμένους,  ανεξαρτήτως  αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή  μετά την 1-1-1993, υπολογίζονται σε ποσοστό  3%  για  τον  ασφαλισμένο  και  σε  ποσοστό  3%  για  τον  εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου  του  Δημοσίου)  επί  των  πάσης  φύσεως  αποδοχών  του εργαζομένου.

Σημειώνεται ότι η υπέρ ΤΕΑΔΥ κράτηση για τους παλιούς ασφαλισμένους γινόταν μόνο επί του Βασικού Μισθού. Εφεξής θα επιβάλλεται επί του συνόλου των αποδοχών (όπως γίνεται ήδη με τους νέους ασφαλισμένους).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares