Αλλαγές στις αποζημιώσεις των εμπλεκομένων στις διαδικασίες των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Ισχύουν από την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2021 και εφεξής


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 44936/Α5/19-04-2021 (ΦΕΚ 1612/Β/20-4-2021) των Υπουργείου Παιδείας και Οικονομικών

«Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και απαντήσεων ή ανά ενότητα εξέτασης/όργανο μέτρησης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους υπεύθυνους επιμόρφωσης και εποπτείας των αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου, τους επιμορφωτές, τα μέλη της ομάδας υποστήριξης της Κ.Ε.Ε., τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους παρατηρητές, τους βαθμολογητές, τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά στις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 186), καθώς και της υπ’ αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218), ως ακολούθως:».

Διαβάστε ολόκληρη τη ΚΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09-05-2021

Σύμφωνα με το 50487/A5/6-5-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ:

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β΄ 4294)» (Β’ 1612),

  1. Στην περίπτωση «στ) Ομάδα επιτηρητών» -υποπεριπτώσεις (i) και (ii) έχει αυξηθεί η αμοιβή κάθε επιτηρητή από ευρώ 20 σε ευρώ 30 ως επιπλέον κίνητρο για την αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα επιτηρητών των Εξετάσεων ΚΠΓ, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού έργου της επιτήρησης των εξεταζομένων, καθώς και την ανεύρεση του απαιτούμενου αριθμού επιτηρητών ανά εξεταστική περίοδο, η οποία κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους ήταν δυσχερής λόγω της προγενέστερης χαμηλής αμοιβής τους.
  2. Στην περίπτωση «η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθών εξέτασης και παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας» – υποπερίπτωση (i) έχει αυξηθεί η κατ΄ αποκοπήν αποζημίωση κάθε εξεταστή στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθού εξέτασης ανά ημέρα εξέτασης σε ευρώ 40 (από ευρώ 45 για δύο ημέρες εξέτασης) ως επιπλέον κίνητρο για τη συμμετοχή στην Ομάδα εξεταστών προφορικής δοκιμασίας των Εξετάσεων ΚΠΓ, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ήδη επιβαρυμένου έργου τους και για το δίκαιο καθορισμό της αποζημίωσης των εξεταστών που απασχολούνται και τις δύο ημέρες εξέτασης (και Σάββατο και Κυριακή).
  3. Στην περίπτωση «η) Ομάδα βαθμολογητών, εξεταστών παραγωγής προφορικού λόγου/βοηθών εξέτασης και παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας» έχει προστεθεί η υποπερίπτωση (vi), με την οποία ορίζεται ανά ημέρα εξέτασης κατ’ αποκοπήν αποζημίωση ευρώ 30 για το έργο των παρατηρητών προφορικής δοκιμασίας. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/11-102017 Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 3650), οι παρατηρητές στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου ορίζονται σε εξεταστικά κέντρα, δειγματοληπτικά κάθε φορά, μέχρι δέκα (10) άτομα ανά εξεταζόμενη γλώσσα, και έχουν ως αρμοδιότητα την ενδεχόμενη συνδρομή στο έργο του αξιολογητή και τη συνολική εκτίμηση της διαδικασίας της εξέτασης. Ο θεσμός του παρατηρητή στην εξέταση της Ενότητας 4 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στην Α’ εξεταστική περίοδο 2021 με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της διαδικασίας της εξέτασης των υποψηφίων από έναν αξιολογητή και τη συνδρομή στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας αυτής.
Share and Enjoy !
Shares