Αλλαγές στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το 2014−2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 156279/Γ2/30-9-2014 (ΦΕΚ 2721/Β/13-10-2014, ΑΔΑ:ΩΡΜΥ9-ΖΝΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07−07−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1938) ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων:

• Φυσική (Γενικής Παιδείας),
• Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης),
• Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης),
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) και
• Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares