Αλλαγές στην χορήγηση της οικογενειακής παροχής Σύμφωνα με τροποποίηση του ν. 4354/2015 - Ενιαίο Μισθολόγιο

Α. Η οικογενειακή παροχή θα δίνεται πλέον (και μάλιστα αναδρομικά από τότε που ίσχυσε ο νόμος 4354/2015, δηλ. από 1-1-2016) όχι μόνο για τέκνα που φοιτούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε ΙΕΚ αλλά για όσα τέκνα φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στην παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) αναφέρεται :
«4. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.».

Τι προέβλεπε ο νόμος αρχικά:
«Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη η ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε Σχολής και σε καμιά περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»

_________________________________________________________________________________

Β. Μια άλλη αλλαγή που επιφέρει ο νόμος 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) στο Ενιαίο Μισθολόγιο είναι ότι η οικογενειακή παροχή διακόπτεται εφόσον το τέκνο έχει δικά του εισοδήματα. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/1-8-2017) αναφέρεται:
«3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου (ΣΣ εννοεί την οικογενειακή παροχή) δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου.».

___________________________________________________________________________________

Γ. Ποιο είναι το ύψος της μηνιαίας οικογενειακής παροχής (άρθρο 15 του Ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) που ισχύει από 1-1-2016:

«Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.»

Το μισθολόγιο του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο