Αλλαγές στην απόφαση που ρυθμίζει τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν στα Λύκεια μέχρι τις 5 Μαΐου 2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.251/41927/Α5/12-04-2022 (ΦΕΚ 1785/Β/12-04-2022, ΑΔΑ: 995Γ46ΜΤΛΗ-Α7Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 υπουργικής απόφασης «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897), ως ακολούθως:

[…]

Οι αιτήσεις και οι σχετικές αξιολογικές εκθέσεις, αποφάσεις, γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις κάθε έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022 μπορούν να υποβληθούν έως 5 Μαΐου 2022.

[…]

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση στη Διαύγεια

Διαβάστε την Φ.251/22806/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 897/Β/8-3-2021) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

Share and Enjoy !
Shares