Αλλαγές στην ανάθεση διδασκαλίας της Χημείας στα ΕΠΑΛ Ισχύουν από το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ22/92691/Δ4/23-08-2023 (ΦΕΚ 5206/Β/28-8-2023, ΑΔΑ: 61ΤΟ46ΝΚΠΔ-ΧΣΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την  τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 Υπουργικής Απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» (Β΄ 1664), όπως ισχύει, ως προς τις αναθέσεις του κλάδου «Χημεία» του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες Γενικής Παιδείας των Α΄, Β’ και Γ’ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β΄ 1664) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε ολόκληρη την ισχύουσα ΥΑ για τις αναθέσεις στα ΕΠΑΛ με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές (Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 , ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018)


Σημείωση συντάκτη : Η τροποποίηση αφορά στο ότι από τους ανήκοντες στον κλάδο ΠΕ85 μόνο έχοντες πτυχίο Χημικού Μηχανικού θα μπορούν να έχουν ανάθεση το μάθημα της Χημείας.

Στον κλάδο ΠΕ85 της εκπαίδευσης εντάσσονται όσοι είναι κάτοχοι των εξής τίτλων:

Πτυχία ΑΕΙ: Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής.

Πτυχία ΤΕΙ: Μεταλλειολόγων – Τεχνολόγων Ορυχείων ή Γεωτεχνολογίας και  Περιβάλλοντος  ή  Μηχανικών  Γεωτεχνολογίας  και  Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ή (πρώην τμήματος) Τεχνολογίας Πετρελαίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής.

Share and Enjoy !
Shares