Αλλαγές στη σύνθεση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Απόφαση Κ3/156704/02-12-2021 (ΦΕΚ 1035/τ. ΥΟΔΔ/07-12-2021, ΑΔΑ: 66ΘΧ46ΜΤΛΗ-9ΘΚ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/37035/1-4-2021 (ΦΕΚ 269/τ. ΥΟΔΔ/06-04-2021) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως εξής :

 1. Τη Στέλλα Ρουσιάδου του Αθανασίου, Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Κοζάνης, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαρδιάμπαση του Βασιλείου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Φλώρινας.
 2. Τον Χρήστο Τριμίντζιο του Αθανασίου, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Γρεβενών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πρόδρομο Τοκμακίδη του Ιωάννη, Διευθυντή του ΔΙΕΚ Αμύνταιου.
[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια


Σχετικά με τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) όπως θεσμοθετήθηκαν τον Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020)

Άρθρο 6 – Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

 1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται δωδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία:
  • α) ένας (1) Διευθυντής δημόσιου ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • β) ένας (1) Διευθυντής Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
  • γ) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑΛ της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
  • δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑΛ της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
  • ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του ΟΑΕΔ,
  • στ) ένας (1) εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,
  • ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την ΚΕΔΕ,
  • η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,
  • θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη ΓΣΕΕ και
  • ι) ένας (1) Διευθυντής ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου υπάρχει, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού.
 1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια ΙΕΚ, Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΛ, δημόσιες ΕΣΚ και ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.
 2. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε.
 3. Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,
  • β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.,
  • γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ, στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑΛ, στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ της περιφέρειάς τους,
  • δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,
  • ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,
  • στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της Χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.
 1. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από το Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο