Αλλαγές στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Με σκοπό την αποφυγή προσέλευσης των αιτούντων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 27299/Α5/08-03-2021 (ΦΕΚ 928/Β/09-03-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις- Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ, εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων.
 2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και συμπληρώνουν την αίτησή τους. Με την ηλεκτρονική αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ.
 3. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, καθώς και για την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας εφόσον διεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις. Επιπλέον, επιλέγουν την εξεταζόμενη γλώσσα, το εξεταζόμενο επίπεδο και την περιοχή εξέτασης στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν από τις διαθέσιμες περιοχές εξέτασης που έχουν ανακοινωθεί με την υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των εξετάσεων. Επιλέγουν, επίσης, την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (που μπορεί να είναι διαφορετική από τη Διεύθυνση της περιοχής εξέτασης) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας. Από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί θα παραλάβουν οι υποψήφιοι το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση επιτυχίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 της παρούσας.
 4. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται, εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί στην υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των Εξετάσεων, να καταβάλουν εξέταστρα/e-παράβολο, ανάλογα με το εξεταζόμενο επίπεδο που έχουν επιλέξει, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, και να συμπληρώσουν τον Κωδικό Παραβόλου στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
 5. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αιτούμενα στοιχεία και επιπλέον μεταφορτώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  α) Ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ). Στην περίπτωση που το πατρώνυμο του υποψηφίου δεν πιστοποιείται από το έγγραφο ταυτοπροσωπίας, την ευθύνη για τη σωστή αναγραφή του αναλαμβάνει ο υποβάλλων/η υποβάλλουσα την ηλεκτρονική αίτηση.
  β) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου όπου αναγράφεται ο Κωδικός Παραβόλου.
  γ) Εάν ο υποψήφιος είναι ανήλικος, κάτω των 18 ετών, υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας Gov.gr). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη απαιτείται η μεταφόρτωση και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δηλούντος.
  δ) Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από μη κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, την ισχύουσα άδεια διαμονής του στην Ελλάδα.
  Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή την ηλεκτρονική αίτησή τους, ως μη οριστικοποιημένη, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει για έλεγχο και οριστικοποίηση. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων της.
 6. Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση της αίτησης του υποψηφίου είναι ο υπάλληλος που έχει ορισθεί ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επέλεξε ο υποψήφιος για την οριστικοποίηση της αίτησής του και την παραλαβή του πιστοποιητικού επιτυχίας. Ο αρμόδιος υπάλληλος, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική εφαρμογή δικαιολογητικά, οφείλει να προβεί στον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, και εφόσον αυτά είναι ορθά, να δεσμεύσει το παράβολο των εξέταστρων και να προβεί στην οριστικοποίηση της αίτησης. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του και το ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του ΚΠΓ, που φέρει μοναδικό κωδικό αριθμό.
 7. Εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου διαπιστωθούν παραλείψεις ή/και λάθη, ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το πρόβλημα, προβαίνει βάσει των μεταφορτωμένων αρχείων στις απαραίτητες τροποποιήσεις και οριστικοποιεί την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου. Ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του, με περιγραφή των τροποποιήσεων. Εάν οι παραλείψεις ή/και τα λάθη αφορούν μη ορθά μεταφορτωμένα αρχεία, και εφόσον μετά από σχετική ενημέρωση του υποψηφίου από τον αρμόδιο υπάλληλο ο υποψήφιος δεν αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τα ορθά δικαιολογητικά, τότε ο αρμόδιος υπάλληλος ακυρώνει τη συγκεκριμένη αίτηση και ο υποψήφιος λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την ακύρωση της αίτησής του με περιγραφή του λόγου ακύρωσης αυτής.
 8. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Εξεταστικό Κέντρο όπου θα εξεταστούν το εκτυπωμένο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου, μαζί με το έγγραφο ταυτοπροσωπίας που έχουν μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή τους (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης κλπ), προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
 9. Σε περίπτωση που μετά από την ολοκλήρωση της οριστικοποίησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής, ο υποψήφιος διαπιστώσει ότι έχει συμπληρώσει εσφαλμένως στοιχεία σχετικά με τις προτιμήσεις της εξεταζόμενης γλώσσας ή του επιπέδου ή της περιοχής εξέτασης, οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα διόρθωσης της αίτησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οριστικοποίησε την αρχική του αίτηση. Ο αρμόδιος υπάλληλος ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα διόρθωσης του υποψηφίου, εκτελεί αρχικά την άρση οριστικοποίησης της αντίστοιχης αίτησης και καταχωρίζει τις διορθώσεις/αλλαγές που αιτείται ο υποψήφιος. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης των διορθώσεων/αλλαγών, ο αρμόδιος υπάλληλος εκτελεί εκ νέου τη διαδικασία της οριστικοποίησης, ο υποψήφιος λαμβάνει εκ νέου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μήνυμα ενημέρωσης για την οριστικοποίηση της αίτησής του και εκτυπώνει το νέο ατομικό Δελτίο Εξεταζόμενου με νέο μοναδικό κωδικό αριθμό, καθώς το προηγούμενο Δελτίο Εξεταζόμενου ακυρώνεται.
 10. Η αίτηση για συμμετοχή σε περισσότερες από μία γλώσσες ή σε περισσότερα από ένα επίπεδα στην ίδια εξεταστική περίοδο γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, καθώς είναι πιθανόν από το πρόγραμμα των εξετάσεων να μην προκύπτει τέτοια δυνατότητα.»

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες της τροποποιητικής ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ 14420/ΚΒ/4-2-2018 (ΦΕΚ 218/Β/12-2-2008) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της

Share and Enjoy !
Shares