Αλλαγές στη διαδικασία μεταθέσεων στα μειονοτικά σχολεία


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.821/3403M/207789/Η2/19-12-2014 (ΑΔΑ:Ω63Κ9-3ΧΦ) του Υπουργείου Παιδείας

Σας γνωρίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 63-68 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α’/08-12-2014), το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (ΥΣΜΕ) καταργήθηκε και οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από άλλα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, καθώς και από άλλα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών.
Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση στα μειονοτικά σχολεία Π.Ε.& Δ.Ε. υποβάλλουν αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος eData Center. Παρακαλείσθε, λοιπόν, να ειδοποιήσετε άμεσα τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση μετάθεσης στα μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με τις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές εγκυκλίους να υποβάλουν εκ νέου γενική αίτηση για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ όπου υπάγεται το μειονοτικό σχολείο προτίμησής τους μέχρι τις 23/12/2014. Εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλει γενική αίτηση για την περιοχή μετάθεσης όπου εδρεύει το μειονοτικό σχολείο προτίμησής τους, δε χρειάζεται μα υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
Τονίζεται ότι αν οι ενδιαφερόμενοι τοποθετηθούν ή όχι στα μειονοτικά σχολεία σε περίπτωση που μετατεθούν στις αντίστοιχες περιοχές μετάθεσης, θα εξαρτηθεί από τα μόριά τους σε σύγκριση με τους λοιπούς ενδιαφερομένους.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares