Αιτήσεις για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων σχολικού έτους 2021-2022 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου

Οδοιπορικά δικαιούνται όσοι εκπαιδευτικοί διατέθηκαν για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους και μετακινούνται σε σχολική μονάδα που βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που διαμένουν και διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται το σχολείο οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησής τους.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά μόνιμους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού. Αφορά και εκπαιδευτικούς που έχουν διατεθεί σε μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Α. ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ:

  1. Ηλεκτρονική αίτηση του/της εκπαιδευτικού μέχρι Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 στη: https://mddflo.sites.sch.gr/applications
  2. Ηλεκτρονική αποστολή άδειας κυκλοφορίας οχήματος και άδειας οδήγησης (δίπλωμα) τα οποία υποβάλλονται ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση (τα αρχεία πρέπει να είναι ευκρινώς σαρωμένα (όχι φωτογραφημένα) και σε μορφή .pdf (μέγιστο 3MB το καθένα)
  3. Δέκα (10) Υπεύθυνες Δηλώσεις τόπου διαμονής (όπως συνημμένο υπόδειγμα) σε έντυπη μορφή οι οποίες φέρουν φυσική υπογραφή του/της εκπαιδευτικού που συμπληρώνει ωράριο, με μπλε στυλό χωρίς ημερομηνία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις να προσκομιστούν στη ΔΔΕ Φλώρινας μέσω σχολικής μονάδας στην οποία διατίθεται ο/η εκπαιδευτικός.
    Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται αποστολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων από τον/την εκπαιδευτικό που έχουν εκδοθεί μέσω του www.gov.gr στο τέλος κάθε δεύτερου μήνα συμπλήρωσης ωραρίου. Δηλαδή 31/10, 24/12, 28/2, 30/4, 30/6 στο: misthod@dide.flo.sch.gr

Β. ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:

  1. Ακριβές αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας του/της εκπαιδευτικού ψηφιακά υπογεγραμμένοΑποστέλλεται αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας.
  2. Βεβαίωση πραγματοποιηθεισών ημερών μετακίνησης του/της εκπαιδευτικού (όπως συνημμένο υπόδειγμαψηφιακά υπογεγραμμένηΑποστέλλεται αμέσως μετά τον μήνα πραγματοποίησής τους.

(Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ. Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς ακολουθείται διαφορετική διαδικασία για την οποία και ενημερώνονται αρμοδίως)

Πληροφορίες: ΔΔΕ Φλώρινας / Τμήμα Β’ Οικονομικού: 2385054591 (Παπαχαρίσης Σπύρος)