Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας Πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 104207/Ε2/27-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με τη λήξη του διδακτικού έτους (21 και 30/6 αντίστοιχα) από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.26/1118/14154/21-6-2016 επισυναπτόμενη έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares