Άδειες κατά την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Έγγραφο Φ7/182115/Δ4/26-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της 1ης εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Φ7/154085/Δ4/18-09-2017 σχετικά με την ολοκλήρωση της α΄ φάσης μαθητείας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση το άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»(ΦΕΚ 2859/Β/21-8-2017), ορίζεται ότι «Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για την Α΄ φάση Μαθητείας του σχολικού έτους 2016-2017 δίνεται αθροιστικά επιπλέον ποσοστό απουσιών 10% στο σύνολο των ημερών του προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο ωφελούμενος του προγράμματος-μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες…».

2. Σε περίπτωση που έχουν καταγραφεί απουσίες στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», πέραν της κανονικής άδειας και ολιγοήμερης (έως 3 ημερών) αναρρωτικής άδειας στην αναφερόμενη ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ «Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων ο μαθητευόμενος δύναται να κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής του άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και ο μαθητευόμενος δεν κάνει χρήση της κανονικής του άδειας, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης, μέχρι την ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών.» Με την ρύθμιση αυτή παρατείνεται η σύμβαση μαθητείας όπως αναφέρεται με ευθύνη του εργοδότη έως ότου ολοκληρωθούν οι 9 μήνες του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

Συνεπώς, κατ’ αναλογία της προηγούμενης περίπτωσης μπορεί, εφόσον υπάρχουν στα τμήματα της α΄ φάσης μαθητευόμενοι, οι οποίοι για σοβαρούς ιατρικούς λόγους έχουν λάβει αναρρωτική άδεια, το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας να συνεχίζεται με παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση 9 ημερολογιακών μηνών, με την προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης του εργοδότη για παράταση της σύμβασης μαθητείας και της βεβαίωσης του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ότι ο μαθητευόμενος δεν ξεπέρασε τα όρια απουσιών στο εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας.

Για τις αναφερόμενες περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών (πέραν των 3 ημερών) οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης μέσω των ΠΔΕ έγγραφο με αναφορά στο είδος και τη διάρκεια (έναρξη και λήξη) της αναρρωτικής άδειας (π.χ. λόγω ατυχήματος, εγκυμοσύνης, χρόνιων παθήσεων κλπ.), στη ρύθμιση της απουσίας του μαθητευόμενου από το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» (π.χ. έγγραφη συναίνεση του εργοδότη και αντίγραφο της παράτασης σύμβασης ή διακοπή της σύμβασης) καθώς και αντίγραφο του παρουσιολογίου για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, όπου θα εμφανίζεται εάν κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ο μαθητευόμενος παρακολουθούσε κανονικά το 7ωρο εργαστηριακό μάθημα.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο