Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μας, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας και παρακαλούμε να φροντίσετε για την ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής αρμοδιότητάς σας.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Ενημέρωση 26-1-2015 με mail της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ

Ενημέρωση για τροποποίηση στην με αρ. πρωτ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιο των αδειών

Μετά από τηλεφώνημα που δεχθήκαμε από υπηρεσία του Π.Ε.Δ.Υ. πρώην ΕΟΠΠΥ, πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας παρακαλούμε να προβείτε σε μικρή αλλαγή στην με αρ.πρωτ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιό μας που αφορά τις άδειες εκπ/κών Π.Ε. και Δ.Ε., στη σελίδα 20 αυτής και να διαγραφεί η πρόταση “η προσκόμιση του αδειολογίου των Υγειονομικών δομών” στις περιπτώσεις αναρρωτικών αδειών που υπερβαίνουν τις 3 ημέρες τη φορά, για την καταβολή του αντιμισθίου στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και να γίνει “η προσκόμιση γνωμάτευσης από θεράποντα γιατρό του ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΠΥ, πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)” (βλ. περ. 2 της με αρ. Π06/22/10-3-2014 επισυναπτόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΙΚΑ).

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που εποπτεύετε.

Ενημέρωση 18-9-2015

Η αρχική εγκύκλιος Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 τροποποιήθηκε με την 146689/E1/18-9-2015 (ΑΔΑ:6ΑΛΘ465ΦΘ3-ΚΥΔ) εγκύκλιο, στο ΙΑ εδάφιό της που αναφέρεται στην χορήγηση αθλητικής άδειας.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο