Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε διπλωματούχους μηχανικούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι

Έγγραφο 191928/Ε2/26-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007) σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, οι οποίοι διορίσθηκαν και υπηρετούν στο Δημόσιο ως εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 17228/11-7-2014 έγγραφο-απάντηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σκεπτικό του ανωτέρω εγγράφου στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται, ότι το εκάστοτε Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), που επιλαμβάνεται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στο εάν η εξωυπηρεσιακή δραστηριότητα του εκπαιδευτικού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση αυτών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του να μην θίγει οικονομικά. έστω και έμμεσα άλλους επαγγελματικούς κλάδους ή κατηγορίες εργαζομένων, παρέχοντας το δικαίωμα στο Δημόσιο Υπάλληλο να ασκεί παράλληλα με το κύριο επάγγελμά του και άλλο επάγγελμα.

Διαβάστε τα έγγραφα

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο