Άδεια άνευ αποδοχών και δικαίωμα περίθαλψης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2787/11-3-2015 του ΙΚΑ Φλώρινας

Η Υγειονομική Περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των κρατήσεων που διενεργούνται επί των αποδοχών τους. Βάσει της αρ. οικ. 2/7029/0094/8-2­-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 213/Β/17-2-2005) αρθ. 3 παρ. 34, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλουν μόνοι τους την αντίστοιχη κράτηση για το συνολικό χρόνο ή τμηματικά (εξάμηνο ή έτος) της άδειας τους βάσει των τελευταίων προ της αδείας αποδοχών τους.

Οι προϊστάμενοι των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στο Υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής τους έγγραφο γνωστοποιώντας τα ονόματα και τον ΑΜΚΑ των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών.

Οι εισφορές κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς στον λογαριασμό ΙΒΑΝ GR2601720290005029054593364 και με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης και την απόφαση χορήγησης αδείας, οι δικαιούχοι προσέρχονται στο Υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής τους και αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο για το οποίο έχουν καταβληθεί οι εισφορές. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί υγειονομική περίθαλψη το δηλώνει με Υπεύθυνη Δήλωση. Με την λήξη της άδειας οι υπάλληλοι προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καταθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά για την απόκτηση δικαιώματος περίθαλψης και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares