7η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Το νέο χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών στν Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εγκύκλιος Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 (ΑΔΑ:6302465ΦΘ3-ΨΑΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τροποποιείται στα σημεία που αναφέρονται κατωτέρω, ως εξής:

Από 28-5-2015 έως 5-6-2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 8-6-2015 έως και 9-6-2015 επιπλέον προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών
Από 28-5-2015 έως 9-6-2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
10-6-2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση κατά σειρά προτίμησης.
Από 11-6-2015 έως 15-6-2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.

Κατά τα λοιπά ισχύει το χρονοδιάγραμμα ως έχει.

Β. Για την ημέρα ψηφοφορίας της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. (19-6-2015), καλούνται οι κατά τόπους Διευθυντές Εκπαίδευσης να καθορίσουν ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας για όλες εκείνες τις σχολικές μονάδες, των οποίων μέλη του συλλόγου διδασκόντων εμπλέκονται σε διαδικασίες των Πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν στα μέλη αυτά να συμμετάσχουν στην διαδικασία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο