6η περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Υποβολή αιτήσεων έως και την Τρίτη 06-12-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 145297/Ε3/23-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε την Ανακοίνωση, μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 15306/17-11-2022 (ΑΔΑ : 6Λ3ΡΟΞΛΔ-ΗΟ8) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων και αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 6η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Ανακοίνωση του ΙΕΠ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως και Τρίτη 06-12-2022 και ώρα 13:00 και σε ό,τι αφορά στη διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης, οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ : https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια:
α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ,
β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου και ερωτηματολογίου και
γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης,
ενώ παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση των εγγραφέντων της 6ης Επιμορφωτικής Περιόδου θα είναι δυνατή από 10-12-2022 και ώρα 13:00 έως και 30-01-2023 και ώρα 13:00 και όσοι θα έχουν εγγραφεί θα μπορούν να συνδεθούν για να ξεκινήσουν το πρόγραμμα ΜΟΝΟ με τους κωδικούς του TAXIS στη διεύθυνση: https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=510 η δε πρόσβαση των εγγραφέντων εκπαιδευτικών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος επιμόρφωσης του ΙΕΠ θα δίνεται σταδιακά, ανά ομάδες, σύμφωνα με τις δυνατότητες του προγράμματος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares