5η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.361.22/ 34 /85013 /E3/28-5-2015 (ΑΔΑ:ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Η άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή – υπευθύνου ολοημέρου δεν μοριοδοτείται.
 2. Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης και της τυχόν δεύτερης ειδικότητας που αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή.
 3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ) σχετικά με την άσκηση καθηκόντων τριών ετών σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, σας γνωρίζουμε ότι οι τύποι σχολείων είναι οι ακόλουθοι:
  Α) Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια , Λύκεια )
  Β) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης : i) ΕΠΑΛ ii) ΕΚ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Από 28/5/2015 έως 3/6/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
 • Από 4/6/2015 έως και 5/6/2015 επιπλέον προθεσμία για κατάθεση δικαιολογητικών
 • Από 28/5/2015 έως 8/6/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων
 • 9/6/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση κατά σειρά προτίμησης.
 • Από 9/6/2015 έως 12/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.
 • 16/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα του υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση κατά σειρά προτίμησης.
 • 17/6 και 18/6 Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους
 • 19/6/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας. – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • 22/6/2015 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.
 • 23/6/2015 Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
 • Από 23/6/2015 έως 25/6/2015 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
 • 26/6/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων από το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων Δ.Ε. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • 26/6/2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Από 26/6/2015 έως 29/6/2015 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα σχολεία
 • 29/6/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ε.
 • 30/6/2015 Ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων Τομέων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ (αφορά τα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν υποβάλλει πρόταση. Στα σχολεία που οι Σύλλογοι Διδασκόντων δεν έχουν υποβάλλει πρόταση, τοποθετείται με απόφαση του ΠΥΣΔΕ Υποδιευθυντής σχολείου και Υπεύθυνος Τομέα ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός με οργανική θέση στη σχολική μονάδα) – Αποστολή προτάσεων-αποφάσεων ΠΥΣΔΕ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 • 1/7/2015 Ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων Τομέων– Ανάληψη υπηρεσίας νέων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων – Προτάσεις –αποφάσεις από το διευρυμένο οικείο ΠΥΣΔΕ για ορισμό Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο έμειναν κενά. εκτός διαδικασίας (αφορά τα σχολεία που έμειναν «ορφανά», τοποθετείται με απόφαση του ΠΥΣΔΕ Διευθυντής σχολείου με οργανική θέση στη σχολική μονάδα). Η τοποθέτηση αυτή είναι προσωρινή, έως ότου υπάρξει εντός τριμήνου επανάληψη της διαδικασίας – Αποστολή προτάσεων-αποφάσεων ΠΥΣΔΕ στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
 • 2/7/2015 Αποφάσεις Περιφερειακού Διευθυντή για τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σε σχολεία που για κάποιο λόγο έμειναν κενά.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares