4η Συμπληρωματική έγκριση, κατ΄ εξαίρεση, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 1573/18-10-2017 (ΑΔΑ:64174653ΠΣ-ΡΧ2) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τη συμπληρωματική έγκριση με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018, των παρακάτω τμημάτων Α΄ τάξης, τμημάτων Τομέων Β΄ τάξης και τμημάτων Ειδικοτήτων Γ΄ και Δ΄ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης:

Διαβάστε την απόφαση

Για το σχολικό έτος 2017-2018 εκδόθηκαν οι παρακάτω σχετικές απόφασεις :

 1. ΥΑ 1470/1470/20-9-2017 (ΑΔΑ: Ω0194653ΠΣ-ΥΤ5) – Κύρια απόφαση
 2. ΥΑ 1484/28-9-2017 (ΑΔΑ:7ΦΩΕ4653ΠΣ-ΗΟ3) – 1η Συμπληρωματική
 3. ΥΑ 1506/3-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΗΟΙ4653ΠΣ-ΜΨ7) – 2η Συμπληρωματική
 4. ΥΑ 1547/9-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΙΜΕ4653ΠΣ-ΥΒΑ)  – 3η Συμπληρωματική
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •