4η διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 (ΑΔΑ:610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:
  • Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 128/Α),
  • οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α).
  • οι άδειες αιρετών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5 και 182 παρ.2, 3 και 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά, του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α),
  • οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 (ΦΕΚ 225/Α).
 2. Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, στην οποία προβλέπεται ότι: «…Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω..», συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει μία σχολική μονάδα, αποφασίζει σχετικά ο σύλλογος διδασκόντων αυτής. Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει περισσότερες της μίας σχολικές μονάδες, η σχετική ψηφοφορία διενεργείται κάθε φορά από το σύλλογο διδασκόντων της αντίστοιχης σχολικής μονάδας.
  Εξάλλου σύμφωνα και με το άρθρο 13 της αριθμ Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (ΦΕΚ 915/Β) Υπουργικής Απόφασης, «…Με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων».
 3. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί έχει ως εξής:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σημείωση Συντάκτη : Δύο σημεία της εγκυκλίου που αφορούν στις διαδικασίες και στο χρονοδιάγραμμα επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι αξιοσημείωτα :

 1. Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των πινάκων των υποψηφίων ανά σχολείο, ανακοινώνονται και οι πίνακες των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα, δηλ. τα αντικειμενικά μόρια του κάθε υποψηφίου θα έχουν ανακοινωθεί πριν από την ψηφοφορία.
 2. Η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών και Υποδιευθυντών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτό σημαίνει ότι θα διακοπεί η θητεία των παλιών στελεχών πριν από την κανονική ημερομηνία λήξης της θητείας τους. Η σχετική πρόβλεψη υπάρχει στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-5-2015).
Share and Enjoy !
Shares