3η συμπληρωματική ΥΑ για έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΓΕΛ της χώρας για το 2018-2019

Απόφαση 166167/Δ2/05-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΦ34653ΠΣ-ΨΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132991/Δ2/06-08-2018 ΥΑ (ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣ-Π5Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

{……}

Διαβάστε την απόφαση

Η αρχική ΥΑ (132991/Δ2/06-08-2018 ΥΑ, ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣ-Π5Α)

Η 1η συμπληρωματική ΥΑ (152843/Δ2/14-09-2018, ΑΔΑ: 9Λ7Σ4653ΠΣ-ΔΤΞ)

Η 2η συμπληρωματική ΥΑ (156876/Δ2/20-09-2018, ΑΔΑ: 97ΚΩ4653ΠΣ-ΨΨ0)

Η απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων στα ΓΕΛ (ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, ΑΔΑ : ΩΚΙ34653ΠΣ-2Φ5)

Μετάβαση στο περιεχόμενο