35ο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Από 7 Δεκεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2018 στην Αθήνα


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 161005/Ε3/27-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) διοργανώνει στην Αθήνα το 35ο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Τα Μαθηματικά της Έρευνας και της Εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα», το οποίο θα διεξαχθεί από 7 Δεκεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου2018 και στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών (μόνιμοι και αναπληρωτές).

Επισημαίνουμε ότι άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια χορηγείται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164).

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει το άρθρο 59 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007):
Άρθρο 59 – Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

  1. Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
  2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
  3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.

Τι αναφέρει η παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (Α’ 164):
«Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.»

Share and Enjoy !
Shares