2η συμπλήρωση της ΥΑ για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 15951/Δ2/1-2-2016 (ΦΕΚ 360/Β/17-2-2016, ΑΔΑ:6ΩΣΟ4653ΠΣ-4ΨΧ) του Υπουργείου Παιδείας

Συμπληρώνουμε την παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015) Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» με τα εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σ.Κ.Ε.Δ. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, δύναται, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας».

Διαβάστε την ΥΑ

ΣΣ : Η πρώτη τροποποίηση (1674/Δ2/8-1-2016, ΦΕΚ 74/Β/25-1-2016, ΑΔΑ:ΩΥΚ64653ΠΣ-ΒΜΛ)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο