2η Συμπληρωματική ΥΑ για έγκριση ολιγομελών τμημάτων στα ΓΕΛ της χώρας για το 2018-2019

Απόφαση 156876/Δ2/20-09-2018 (ΑΔΑ: 97ΚΩ4653ΠΣ-ΨΨ0) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

Την συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 132991/Δ2/06-08-2018 ΥΑ (ΑΔΑ: 7ΑΦΦ4653ΠΣ-Π5Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

{……)

Διαβάστε την απόφαση

Η 1η συμπληρωματική ΥΑ

Η απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων στα ΓΕΛ (ΥΑ 108279/Δ2/1-7-2016, ΦΕΚ 2182/Β/14-7-2016, ΑΔΑ : ΩΚΙ34653ΠΣ-2Φ5)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο