12η Τροποποίηση της ΥΑ για το καθηκοντολόγιο στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΥΑ Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014, ΑΔΑ: ΒΙΗΦ9-ΤΣΗ  (ΦΕΚ 820/Β/2-4-2014)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων»

Τροποποιούμε  την  υπ’  αριθμ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002  (1340  Β’) Υπουργική Απόφαση, όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
Η  παρ.  2γ.  του  άρθρου  3  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «Ορίζουν  τον  αναπληρωτή  Διευθυντή Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου  περιφερειακού  υπηρεσιακού  συμβουλίου  και  εισήγηση  του  οικείου  Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
Στην  παρ.  2ια.  του  άρθρου  15  προστίθεται  εδάφιο  ως  εξής:  «Εισηγούνται  στα  αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τον ορισμό του αναπληρωτή τους.»

Η 1η τροποποίηση αφορά στα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και η 2η προσθήκη αφορά στα γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την νέα ΥΑ

Διαβάστε την ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β’) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές

Μετάβαση στο περιεχόμενο